Spis treści<< Powrót

   l.Hemostaza fizjologiczna - Maria Kopeć, Stanistaw Łopaciuk.............19
    Płytki krwi...........................................................19
     Budowa płytek......................................................20
     Udział płytek w hemostazie pierwotnej..............................22
     Glikoproteiny płytek obdarzone funkcją receptorową.................23
     Mechanizmy aktywacji płytek........................................26
     Udział płytek w krzepnięciu krwi...................................28
    Układ krzepnięcia krwi................................................29
     Czynniki krzepnięcia...............................................29
     Aktywacja krzepnięcia..............................................31
     Mechanizmy ograniczające krzepnięcie...............................34
     Endogenne inhibitory krzepnięcia...................................35
     Układ siateczkowo-śródbłonkowy.....................................38
    Fibrynoliza...........................................................38
     Plazminogen i plazmina.............................................40
     Aktywatory t-PA i u-PA.............................................4l
     Streptokinaza i stafylokinaza......................................42
     Inhibitory fibrynolizy.............................................43
     Regulacja fibrynolizy przez mechanizmy receptorowe.................44
    Ściana naczyń krwionośnych............................................45
    Rola leukocytów.......................................................48

 2.  Patogeneza zakrzepicy - Maciej Szczepański............................53
    Zakrzepy tętnicze.....................................................53
    Zakrzepica żylna......................................................57
     Zwolnienie przepływu krwi żylnej...................................57
     Zmiany w układzie krzepnięcia i fibrynolitycznym...................58
     Rola śródbłonka w zakrzepicy żylnej................................60
     Historia naturalna zakrzepicy żylnej...............................61

 3.  Wrodzona trombofilia - Stanisław Łopaciuk.............................65
    Genetyczne czynniki ryzyka............................................66
    Występowanie w różnych populacjach....................................74											
    Przebieg kliniczny....................................................76
    Diagnostyka laboratoryjna.............................................78
    Leczenie i profilaktyka przeciwzakrzepowa.............................82			    Uwagi końcowe.........................................................83

 4.  Zespół antyfosfolipidowy - Jacek Musiał...............................89
    Przeciwciała antyfosfolipidowe........................................89				 Rys historyczny....................................................89
     Etiologia i mechanizm działania....................................90
     Częstość występowania..............................................91
     Antykoagulant toczniowy............................................92
     Antykardiolipiny i przeciwciała skierowane przeciw innym 
     fosfolipidom lub białkowym kofaktorom..............................93
    Zespół antyfosfolipidowy..............................................95
     Częstość występowania..............................................95			      Objawy kliniczne...................................................95			      Rozpoznawanie......................................................99
     Leczenie..........................................................101
    Uwagi końcowe........................................................101

  5. Zakrzepy a nowotwory - Marek Z. Wojtukiewicz.........................105
    Mechanizmy patogenetyczne zakrzepicy w chorobie nowotworowej.........106
     Przepływ krwi.....................................................106
     Ściana naczyń.....................................................106
     Skład krwi........................................................107
     Czynniki prokoagulacyjne komórek nowotworowych....................110
    Częstość występowania zakrzepów i obraz kliniczny....................112
    Wpływ leczenia na ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych..............115
    Zakrzepy i zatory jako objawy prodromalne nowotworów.................118
    Próby wykorzystania leków przeciwkrzepliwych i fibrynolitycznych 
    w leczeniu nowotworów................................................119

  6. Leki hamujące krzepnięcie krwi - Stanisław Łopaciuk..................125
    Heparyna.............................................................125
     Rys historyczny...................................................126
     Skład heparyny i mechanizm jej działania..........................126
     Farmakokinetyka i wiązanie białek.................................129
     Kliniczne zastosowanie............................................130
     Sposoby stosowania heparyny.......................................130
     Powikłania leczenia...............................................132
    Heparyny drobnocząsteczkowe..........................................137
    Inne glikozaminoglikany..............................................139
    Pentasacharydy.......................................................142
    Bezpośrednie inhibitory enzymów krzepnięcia..........................143
     Hirudyna i syntetyczne inhibitory trombiny........................143
     Inhibitory czynnika Xa i kompleksu TF-VIIa........................145
    Doustne antykoagulanty...............................................145
     Mechanizm działania...............................................147
     Czynniki modyfikujące.............................................148
     Dawkowanie doustnych antykoagulantów..............................149
     Działania niepożądane i krwawienia................................l50
     Usuwanie zębów i zabiegi chirurgiczne.............................152
    Przeciwwskazania do stosowania leków hamujących krzepnięcie krwi.....153

  7. Leki przeciwpłytkowe - Jacek Musiał..................................155
    Leki działające przez metabolizm kwasu arachidonowego................159
     Inhibitory syntazy prostaglandyn G/H (cyklooksygenazy)............159
     Inhibitory syntazy tromboksanu Az i(lub) blokujące receptor 
     tromboksanu A2....................................................162
     Prostanoidy hamujące czynność płytek krwi.........................163
     Nienasycone kwasy tłuszczowe w-3..................................165
    Leki blokujące powierzchniowe glikoproteiny płytek krwi..............165
     Związki blokujące kompleks glikoprotein IIb-IIIa..................165
     Inhibitory interakcji czynnika von Willebranda (vWf) 
     z glikoproteiną Ib-IX.............................................167
    Leki blokujące receptor ADP..........................................168
    Leki o innym mechanizmie działania...................................170
     Inhibitory fosfodiesterazy........................................170
     Inhibitory receptora serotoninowego...............................170
     Inne leki mogące wpływać na czynność płytek krwi..................171
    Uwagi końcowe........................................................172

  8. Leki trombolityczne - Krystyna Zawilska..............................175
    Rys historyczny......................................................178
    Mechanizm działania leków trombolitycznych...........................179
    Leki trombolityczne pierwszej generacji..............................181
     Streptokinaza.....................................................181
     Acylowany kompleks streptokinazy z plazminogenem (APSAC)..........182
     Urokinaza.........................................................182
    Leki trombolityczne drugiej generacji................................183
     Tkankowy aktywator plazminogenu (t-PA)............................183
     Prourokinaza -jednołańcuchowy aktywator plazminogenu typu 
     urokinazy (scu-PA)................................................185
    Leki trombolityczne trzeciej generacji...............................186
     Rekombinowany aktywator plazminogenu (rt-PA) i inne mutanty t-PA..186
     Rekombinowana stafylokinaza.......................................187
     Leki trombolityczne pochodzenia zwierzęcego i roślinnego..........187
     Białka stanowiące chimery rt-PA i innych białek...................188
     Leki trombolityczne sprzężone z monoklonalnymi przeciwciałami.....188
    Przeciwwskazania do leczenia trombolitycznego........................190
    Uwagi końcowe........................................................190

  9. Czynniki ryzyka zakrzepów tętniczych - Krystyna Zawilska.............193
    Tradycyjne czynniki ryzyka...........................................194
    Nowe czynniki ryzyka.................................................197
    Hemostatyczne czynniki ryzyka........................................200
     Zmiany w układzie krzepnięcia.....................................200
     Zmniejszenie aktywności fibrynolitycznej..........................203
     Aktywacja płytek krwi.............................................204
     Dysfunkcja komórek śródbłonka naczyniowego........................205
    Uwagi końcowe........................................................206

 10. Choroba niedokrwienna serca - Maria Krzemińska-Pakuła................209
    Patogeneza ostrych zespołów wieńcowych...............................209
     Naturalny proces miażdżycowy......................................210
     Przyspieszone zespoły miażdżycowe.................................213
    Leczenie trombolityczne zawału serca.................................2l4
     Wskazania do leczenia trombolitycznego............................215
     Wyniki dużych prób klinicznych....................................216
     Wskaźniki reperfuzji..............................................217																		11
	 Powikłania leczenia...............................................219
	 Leczenie wspomagające.............................................219
	 Zalecenia praktyczne..............................................22l
    Leczenie przeciwzakrzepowe w zawale serca............................223
    Niestabilna dusznica bolesna i zawał serca bez załamka Q.............224
	 Postacie kliniczne choroby........................................224																				.	.	.	.	.	225
	 Leczenie..........................................................228
	 Zalecenia praktyczne..............................................228
    Postępowanie przedszpitalne..........................................230

 11. Zabiegi rewaskularyzacyjne w chorobie niedokrwiennej serca 
    - Witold Rużyłło, Jakub Przyłuski....................................235
    Przezskórna angioplastyka wieńcowa...................................235
     Stosowanie leków przeciwpłytkowych................................236
     Stosowanie leków przeciwkrzepliwych...............................239
    Przezskórna angioplastyka z implantacją stentów......................241
     Skojarzone stosowanie kwasu acetylosalicylowego i pochodnych 
     tienopirydyny.....................................................242
     Stosowanie antagonistów glikoprotein IIb-IIIa.....................243
    Przezskórne zabiegi interwencyjne w zawale serca.....................244
    Wszczepianie pomostów aortalno-wieńcowych............................246

 12. Zapobieganie ostrym zespołom wieńcowym - Tomasz Pasierski............252
    Osoby bez objawów miażdżycy..........................................252
    Stabilna choroba wieńcowa............................................254
    Objawowa miaidżyca tętnic obwodowych.................................255
    Prewencja wtóma po zawale serca......................................255
    Prewencja wtórna po ostrym zespole wieńcowym bez uniesienia 
    odcinka ST...........................................................256

 13. Zatory pochodzenia sercowego i aortalnego -
    Tomasz Pasierski, Adam Torbicki......................................259
    Poszukiwanie źródła zatoru tętniczego................................259
    Migotanie przedsionków...............................................260
     Występowanie i etiopatogeneza powikłań zatorowych.................261
     Profilaktyka powikłań zatorowych..................................263
     Zalecenia praktyczne..............................................267
    Lewa komora serca....................................................269
    Wady zastawek serca..................................................270
    Zapalenia wsierdzia..................................................271
    Protezy zastawek serca...............................................272
     Występowanie i etiopatogeneza powikłań zatorowych..................272
     Protilaktyka powikłań zatorowych...................................272
     Zakrzepica protezy zastawkowej.....................................274																			.	.	.	.	275
    Guzy serca...........................................................275
    Zatory pochodzące z aorty............................................275
    Zatory pochodzące z jam prawego serca................................276
    Inne sercowe źródła zatoru...........................................277
    Uwagi końcowe........................................................279

 14. Zakrzepy w chorobach nerek - Michał Myśliwiec........................284
    Zakrzepy w zespole nerczycowym.......................................284
     Patogeneza zakrzepów..............................................285
	 Badania diagnostyczne.............................................287
	 Protilaktyka i leczenie...........................................287
    Zespół hemolityczno-mocznicowy i zakrzepowa plamica małopłytkowa.....288
	 Etiopatogeneza TTP/HUS............................................289
	 Postacie kliniczne TTP/HUS........................................290
	 Badania laboratoryjne.............................................290
	 Profilaktyka i leczenie...........................................290
	 Rokowanie.........................................................291
    Zakrzepy u chorych poddawanych hemodializie..........................292																								2
	 Czynniki predysponujące...........................................292
	 Rola erytropoetyny................................................292
	 Wpływ hemodializy na hemostazę....................................292
	 Profilaktyka i leczenie...........................................293
    Zakrzepy u chorych dializowanych otrzewnowo..........................294
    Zakrzepy u chorych po przeszczepieniu nerki..........................295

 15. Zakrzepy i zatory tętnic mózgowych - Hubert Kwieciński...............298
    Etiopatogeneza niedokrwienia mózgu...................................300
     Czynniki ryzyka...................................................301
     Zakrzepy tętnic i zatory wewnątrztętnicze.........................303
     Zatory pochodzenia sercowego......................................305
    Obraz kliniczny......................................................307
    Rozpoznawanie........................................................309
    Profilaktyka i leczenie..............................................311
     Prewencja pierwotna...............................................311
     Leczenie ostrego udaru niedokrwiennego............................313
     Prewencja wtórna..................................................316
     Rehabilitacja.....................................................319
    Uwagi końcowe........................................................319

 16. Zakrzepy i zatory tętnic kończyn - Wojciech Noszczyk, Maciej Kielar..323
    Zapobieganie zakrzepom w chorobach tętnic kończyn....................324
    Rozpoznawanie zatorów i zakrzepów tętnic.............................326
    Leczenie ostrego niedokrwienia kończyn...............................327
     Ostre zakrzepy tętnic kończyn.....................................328
     Zatory tętnic kończyn.............................................332
    Zapobieganie zakrzepicy po operacjach na tętnicach...................334

 17. Epidemiologia i czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej 
    - Stanisław Filipecki................................................337
    Epidemiologia........................................................337
    Czynniki ryzyka......................................................339

 18. Rozpoznawanie zakrzepicy żył głębokich - Bogdan Hajduk, 
    Grzegorz Malek.......................................................347
    Zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych.............................347
     Objawy kliniczne..................................................347
     Flebogratia kontrastowa...........................................351
     Nieinwazyjne metody badań.........................................352
     Badania laboratoryjne.............................................356
     Strategie diagnostyczne...........................................358
    Zakrzepica żył głębokich poza kończynami dolnymi.....................363																					13
     Zakrzepica żyły ramieniowej i podobojczykowej.....................363
     Zakrzepica żyły głównej górnej....................................363
     Zakrzepica żyły głównej dolnej....................................363
     Zakrzepica żyły wrotnej i żył wątrobowych.........................364

 19. Rozpoznawanie zatoru tętnicy płucnej - Adam Torbicki, 
    Piotr Pruszczyk......................................................367
    Kliniczne objawy zatorowości płucnej.................................367
    Metody obrazowania tętniczego łożyska płucnego.......................370
    Stężenie D-dimeru i ultrasonografia uciskowa.........................376
    Strategie diagnostyczne..............................................376

 20. Zapobieganie żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej -
    Krystyna Zawilska, Stanisław Łopaciuk................................383
    Ocena stopnia zagrożenia zakrzepowego................................383
    Metody fizykalne.....................................................385
    Metody farmakologiczne...............................................386
     Heparyna niefrakcjonowana.........................................386
     Heparyny drobnocząsteczkowe.......................................387
     Doustne antykoagulanty............................................387
     Dekstran..........................................................388
     Heparynoidy i swoiste inhibitory enzymów krzepnięcia..............388
    Jednoczesne stosowanie metod fizykalnych i farmakologicznych.........388
    Profilaktyka przeciwzakrzepowa w chirurgii ogólnej...................389
    Profilaktyka przeciwzakrzepowa w ortopedii...........................391
    Profilaktyka przeciwzakrzepowa w urologii i chirurgii ginekologicznej396
    Profilaktyka przeciwzakrzepowa w neurochirurgii......................397
    Profilaktyka przeciwzakrzepowa w chorobach wewnętrznych i neurologii.397
    Profilaktyka przeciwzakrzepowa a znieczulenie regionalne.............400
    Profilaktyka przeciwzakrzepowa poza szpitalem........................401

 21. Leczenie zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych - 
    Stanisław Łopaciuk...................................................404
    Stosowanie heparyny niefrakcjonowanej................................405
    Stosowanie heparyn drobnocząsteczkowych..............................407
    Leczenie trombolityczne..............................................410
     Stosowanie streptokinazy..........................................410
     Stosowanie urokinazy i innych leków...............................413
    Trombektomia żylna...................................................414
    Wybór metody leczenia i wskazówki praktyczne.........................414
    Wtórna profilaktyka przeciwzakrzepowa................................416
    Szczególne problemy u chorych na zakrzepicę żył głębokich kończyn 
    dolnych..............................................................419
     Siniczy bolesny obrzęk i zgorzel żylna kończyny...................419
     Zakrzepica żyły głównej dolnej....................................421

 22. Wszczepianie filtrów do żyły głównej dolnej -
    Witold Zbyszek Tomkowski, Bogdan Hajduk..............................425
    Rodzaje filtrów......................................................425
    Wskazania do wszczepiania filtru.....................................426
    Doświadczenia kliniczne..............................................428
    Uwagi końcowe........................................................430

 23. Leczenie zatoru tętnicy płucnej - Stanisław Filipecki................432
    Ogólne zasady leczenia...............................................432
    Leczenie wspomagające................................................433
    Stosowanie heparyn...................................................434
    Leczenie trombolityczne..............................................436
    Embolektomia tętnicy płucnej.........................................438
     Embolektomia płucna wykonywana bez wykorzystania krążenia 
     pozaustrojowego...................................................438
     Embolektomia płucna wykonywana z wykorzystaniem krążenia 
     pozaustrojowego...................................................439
     Embolektomia płucna z użyciem cewnika.............................439
    Taktyka leczenia przyczynowego.......................................440

 24. Przewlekłe zakrzepowo-zatorowe nadciśnienie płucne
    - Adam Torbicki, Andrzej Biederman...................................445
    Występowanie i etiopatogeneza........................................446
    Objawy kliniczne.....................................................447
    Badania diagnostyczne................................................448
    Rozpoznanie różnicowe................................................451
    Leczenie.............................................................452
    Uwagi końcowe........................................................455

 25. Przewlekła niewydolność żylna - Zygmunt Mackiewicz...................459
    Częstość występowania................................................459
    Patofizjologia.......................................................460
    Objawy i przebieg kliniczny..........................................462
    Rozpoznawanie........................................................463
    Leczenie zachowawcze.................................................466
    Leczenie operacyjne..................................................467

 26. Zakrzepica żyły wrotnej i żył wątrobowych
    - Piotr Malkowski, Bogdan Michalowicz................................470
    Anatomia układu żyły wrotnej i żył wątrobowych.......................471
     Układ żyły wrotnej................................................471
     Układ żył wątrobowych.............................................472
    Zakrzepica żyły wrotnej..............................................472
     Przyczyny zakrzepicy..............................................473
     Hemodynamika układu wrotnego w zakrzepicy.........................475
     Objawy kliniczne..................................................477
     Badania diagnostyczne.............................................480
     Leczenie..........................................................485
    Zakrzepica żył wątrobowych (zespół Budda i Chiariego)................488
     Przyczyny zakrzepicy..............................................488
     Objawy kliniczne..................................................490
     Badania diagnostyczne.............................................490
     Leczenie..........................................................494

 27. Zakrzepica żył głębokich poza kończynami dolnymi i jamą brzuszną 
    - Maciej Szczepański.................................................499
    Zakrzepica żył wewnątrzczaszkowych...................................499
     Obraz kliniczny...................................................500
     Leczenie..........................................................501
    Zakrzepica żył siatkówki.............................................501
	 Obraz kliniczny...................................................502
	 Leczenie..........................................................503
    Zakrzepica żyły szyjnej wewnętrznej..................................504
    Zakrzepica głębokich żył obręczy barkowej i kończyny górnej..........505
	 Obraz kliniczny...................................................506
	 Zapobieganie i leczenie...........................................507
    Zakrzepica żyły głównej górnej.......................................509
    Zakrzepica żył miednicy mniejszej....................................510
    Zakrzepica żył nerkowych.............................................511
	 Obraz kliniczny...................................................511
	 Leczenie..........................................................512
    Zakrzepica ciał jamistych prącia.....................................513

 28. Zapalenie zakrzepowe powierzchownych żył - Maciej Szczepański........517
    Zapalenie zakrzepowe żył powierzchownych kończyn dolnych.............517
    Choroba Mondora i strunowe zapalenie żył.............................520
    Wędrujące zapalenie zakrzepowe żył powierzchownych...................521
    Jatrogenne zapalenie żył powierzchownych.............................521

 29. Stosowanie leków przeciwzakrzepowych u kobiet w ciąży
    - Stanistaw Łopaciuk.................................................525
    Hemostaza u kobiet w ciąży...........................................526
    Zapobieganie żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej....................527
    Leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.........................529
    Profilaktyka przeciwzakrzepowa u kobiet ze sztucznymi zastawkami 
    serca................................................................532
    Profilaktyka u kobiet z przeciwciałami antyfosfolipidowymi 
    i zagrożonych utratą ciąży...........................................533

 30. Leczenie przeciwzakrzepowe u dzieci - Ryszard Grenda, 
    Mieczysław Litwin....................................................537
    Odrębności układu hemostazy u dzieci.................................537
    Stosowanie leków przeciwzakrzepowych u dzieci........................538
     Heparyna niefrakcjonowana.........................................538
     Heparyny drobnocząsteczkowe.......................................539
     Doustne antykoagulanty............................................540
     Leki przeciwpłytkowe..............................................542
     Leki trombolityczne...............................................542
    Wskazania do leczenia przeciwzakrzepowego u dzieci...................543
     Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa.................................544
     Zakrzepica żyły nerkowej..........................................545
     Homozygotyczny niedobór białka C lub białka S.....................545
     Zakrzepy i zatory tętnicze........................................546
     Sztuczne zastawki serca...........................................546
     Inne choroby......................................................547

 31. Laboratoryjna kontrola leczenia przeciwzakrzepowego
    i trombolitycznego - Stanisław Łopaciuk..............................550
    Monitorowanie leczenia heparyną niefrakcjonowaną.....................550
    Kontrola leczenia heparynami drobnocząsteczkowymi....................553
    Monitorowanie leczenia hirudyną i innymi inhibitorami trombiny.......553
    Kontrola leczenia doustnymi antykoagulantami.........................553
     Pobieranie próbek krwi............................................554
     Wyrażanie wyników oznaczania czasu protrombinowego................555
     Dobór tromboplastyny..............................................555
     System INR/ISI....................................................556
     Granice terapeutyczne INR.........................................559
     Wskazówki praktyczne..............................................560
    Kontrola leczenia trombolitycznego...................................562

    SKOROWIDZ............................................................564